Política de qualitat

ACEROS BERGARA, S.A. – IRESTAL GROUP, és una empresa dedicada a la COMERCIALITZACIÓ I TRANSFORMACIÓ DE PRODUCTES D'ACER INOXIDABLE. El sistema de la Qualitat implantat està basat en els requeriments de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 i el seu abast són les activitats realitzades en el Centre de Serveis de l'Acer Inoxidable d'Abrera, Barcelona sent d'obligatori compliment per a tot el Grup.

La nostra Política de Qualitat es manifesta mitjançant el nostre ferm compromís amb els CLIENTS de satisfer els seus requeriments i expectatives explícites i implícites, adaptant-nos al canvi i per a això garantim impulsar una cultura de qualitat basada en els principis d'honestedat, lideratge i desenvolupament del recurs humà i el compromís de millora, amb els següents objectius:

 • Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de Qualitat.
 • Cercar la confiança i satisfacció dels nostres clients i d'altres parts interessades en l'activitat.
 • Abordar els riscos i oportunitats a partir del context d’Aceros Bergara i les expectatives i necessitats de les parts interessades.
 • Garantir el compliment dels requisits legals i reglamentaris que afectin les nostres activitats i productes.
 • Establir programes de formació contínua que permetin aconseguir la millor qualificació dels nostres treballadors.
 • Tenir un enfocament sistèmic orientat a processos i a la consecució dels objectius de l'empresa.
 • Millora contínua dels processos, procediments i productes, capaç d'adequar-se als requeriments dels nostres clients.
 • Assignació eficaç de funcions i responsabilitats amb la pràctica d'una cultura proactiva de prevenció, avaluació de l'acompliment i de millora.
 • Tenir el lideratge i màxima implicació de la direcció i de tot el personal per a la consecució.

En matèria de Prevenció Riscos Laborals,

 • Promoció de la millora de les condicions de treball, amb la finalitat d'elevar els nivells de la seguretat, salut i benestar dels treballadors.
 • La responsabilitat en la gestió de la Prevenció de Riscos Laborals incumbeix a tota l'organització assumint el compromís d'incorporar la gestió preventiva en les activitats quotidianes.
 • La millora contínua en l'acció preventiva només pot aconseguir-se mitjançant la informació, consulta i participació del personal, en tots els nivells.

En matèria de Medi ambient,

 • Complir amb la legislació i normativa mediambiental aplicable (europea, nacional, autonòmica i local) i altres requisits que la Companyia estableixi, així com adaptar-se a futures normes, requisits de clients i socials, en el moment precís.
 • Desenvolupar les corresponents accions per a protegir el medi ambient, prevenir la contaminació i reduir els impactes significatius associats a aspectes mediambientals (consum de recursos, generació de residus i altres derivats de les seves activitats, productes i serveis.)

La Política es manté al dia mitjançant revisions anuals – Revisió per la Direcció.
La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a la disposició del personal de l'empresa i tots els seus col·laboradors.

Direcció General
Joaquim Boixareu